Algemene voorwaarden

Art. 1: Aanmelding
a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van een aanmeldformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie van De Sportschool.
b. Het lidmaatschap gaat in op de datum vermeld bij “Startdatum” op het aanmeldformulier.
c. Er dient altijd een geldig legitimatiebewijs overhandigd te worden bij aanmelding. Er wordt een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt voor onze administratie.
d. De aanmeldkosten bedragen € 20,- dit is inclusief € 5,- borg voor uw ledenpas, deze dient contant bij aanmelding te worden voldaan.
e. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden.
De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van De Sportschool.
f. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.

Art. 2 Lidmaatschap en betaling
a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en kunt u per maand opzeggen. 
b. Binnen één week na aanmelding ontvangt u bij de receptie van De Sportschool uw ledenpas.
c. De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is aangegeven. Deze automatische incasso vindt plaats op de eerste van elke maand, indien mogelijk.
Contante contributies dienen 3 maanden vooruitbetaalt te worden.
d. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens een maand lid wordt, zal verrekend worden met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand.
e. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
f. De pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot De Sportschool worden geweigerd. De Sportschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van één maand opzegtermijn.
g. De Sportschool behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
h. Alle ontvangen bedragen worden door De Sportschool verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

Art.3 Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap kan op elk moment geschieden.  Het opzeggen van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor een standaard opzegformulier gebruiken welke verkrijgbaar is bij de receptie van De Sportschool of schriftelijk per brief. 
Opzeggingen via telefoon, email, Facebook of andere wegen worden door De Sportschool niet in behandeling genomen.
b. Er dient een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden.
D.w.z. een opzegging op 15 maart betekent dat het lidmaatschap beëindigt wordt op 15 april.
c. Uw ledenpas is eigendom van De Sportschool, wanneer u deze retourneert bij beëindiging dan krijgt u de borg van € 5,- retour. Deze dient in goede staat te verkeren, versleten of beschadigde pasjes nemen wij niet retour.
d. De Sportschool behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt altijd met één maandopzegtermijn, zie Art. 3 b.

Art. 4 Openingstijden, lesrooster
a. De Sportschool behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is De Sportschool gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.
c. De Sportschool behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden

Art. 5 Risico & aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij De Sportschool, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. De Sportschool, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. De Sportschool, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van De Sportschool, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van De Sportschool en hiernaar te handelen.

Art. 6 Algemene voorwaarden
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met De Sportschool aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en De Sportschool zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar De Sportschool is gevestigd.
c. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van De Sportschool te kennen en te accepteren.
d. De Sportschool is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. De Sportschool stelt leden minimaal 2 maand van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.